Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği Kapsamında Süreçler ve Uygulamalarda Değişiklik

31.01.2022

01.04.2019 tarihinden itibaren Şirketimiz dağıtım faaliyet ve sorumluluk alanında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği gerekleri kapsamında uygulamalarda değişikliğe gidilecektir. 

 

YENİ SÜREÇ İŞ AKIŞI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. 

1.    Kullanıcılar tarafından yapılan (uygulama projeleri dahil yeni/güç artışı/güç düşümü vs.) talepler için Elektrik İç Tesisat Projesi hazırlanarak Şirketimiz onayına sunulacaktır. 

2.    Projeler içerisinde, dağıtım şebekesi/bağlantı hattı detayları yer almayacak, projeler; bağlantı noktasından (yapı bina giriş noktası) itibaren yalnızca iç tesisatı içerecek şekilde düzenlenecektir.

3.    Projeler Elektrik İç Tesisleri Proje Kontrol (Uygulama/Son Durum) Formları ile değerlendirilecek ve uygunluğu halinde onaylanacaktır.

4.    Tüm onaylı elektrik iç tesisat projeleri için kullanıcılar tarafından bağlantı başvurusunda bulunulacaktır. Başvurular Bağlantı Başvuru (Görüş) Formu ile manuel olarak ya da online sistem üzerinden alınabilecektir. 

5.    Yapılan bağlantı başvuruları için bağlantı görüşleri tanzim edilecektir. Bağlantı görüşleri, enerji talebinde bulunan mahal için kurulması gerekli dağıtım tesisleri ile bu tesislerin kurulum tercihleri ve tercihler kapsamında tesisi gerekli iş ve işlemler ile tarafların sorumluluklarını ve işlem sıralamalarını içerecektir. 

6.    Talep edilen mahal için dağıtım tesisi kurulumu ihtiyacı var ise bağlantı görüşü ekinde tercih bildirim formu yer alacaktır. 

7.    Bağlantı görüşü ve tercihlere göre iş akışı aşağıdaki şekilde olacaktır.

-    Bağlantı Hattı tesisi gerekli ve kullanıcı tarafından tesis edilmesi tercih edilirse:

i.    Bağlantı Hattı projesi yapılarak Şirketimiz onayına sunulacak ve Şirketimiz tarafından proje; Bağlantı Hattı Proje Kontrol Formu ile değerlendirilerek uygunluğu halinde onaylanacaktır. 

ii.    Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması yapılacak ve anlaşma esnasında Bağlantı Hattı Tesis Sözleşmesi imzalanacaktır. 

iii.    Anlaşma sonrasında onaylı bağlantı hattı projesi ve Tesis Sözleşmesine göre yapımı tamamlanan bağlantı hattı için Şirketimiz tarafından kontrol ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir. 

-    Bağlantı Hattı ve Dağıtım Şebekesi tesisi gerekli ve kullanıcı tarafından tesisi tercih edilirse:

i.    Aynı paftada her iki tesisi de içerecek şekilde proje çizilerek Şirketimiz kontrolüne sunulacaktır. İçerikte BSKY 21 var ise Dağıtım Şirketimiz ya da TEDAŞ; aksi durumunda Şirketimiz tarafından proje onay işlemi gerçekleştirilecektir. 

ii.    Dağıtım Şebekesinin BSKY 21 kapsamında olması halinde BSKY 21 Tesis Sözleşmesi imzalanacaktır. 

iii.    Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması yapılacak ve anlaşma esnasında Bağlantı Hattı Tesis Sözleşmesi imzalanacaktır. 

iv.    Anlaşma sonrasında, onaylı proje ve Tesis Sözleşmelerine göre yapımı tamamlanan bağlantı hattı ve dağıtım şebekesi için Şirketimiz tarafından kontrol ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir. 

-    Kurulması gerekli dağıtım tesislerinin (bağlantı hattı ve/veya dağıtım şebekesi) Şirketimiz tarafından tesisinin tercih edildiği hallerde 

i.    Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması yapılacaktır. İhtiyaç olan dağıtım tesisi/tesisleri bağlantı görüşünde verilen süre içerisinde Şirketimiz tarafından kurulacağından kullanıcıdan proje talep edilmeyecek, kullanıcı ile herhangi bir tesis yapım sözleşmesi imzalanmayacaktır.  

8.    Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması ve ardından dağıtım tesislerinin yapım/kontrol/kabul işlemlerinin tamamlanması sonrasında tesisat kontrol/muayene işlemleri yapılacaktır. Mümkün olan hallerde işlemlerin bir arada kontrol/kabulü gerçekleştirilebilecektir.

9.    Görevli Tedarik Şirketine Bildirim işlemi tesis edilecektir.

Yeni süreç iş akışının taraflar açısından anlaşılabilir olması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına Bağlantı Görüşü ve Tercih Bildirim Formlarında üst bölümde aktarılan tüm bilgiler yer almakta olup konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi ve kullanıcılar adına yapılacak başvuruların yukarıdaki iş akışına uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

a)    01.04.2019 tarihine kadar onaylanan Elektrik İç Tesisat Projeleri yasal süre açısından geçerli olduğu sürece kabul edilecektir. Mevcut bağlantı hattı detaylarının çıkarılarak tekrar onaya sunulması talep edilmeyecektir. Ancak alınacak bağlantı görüşüne müteakip, kullanıcı tarafından bağlantı hattı yapılmasının tercih edilmesi halinde, bağlantı hattı projesi; bağlantı görüşündeki verilere göre ayrıca tanzim edilecek ve onaya sunulacaktır.

b)    01.04.2019 tarihine kadar tesisat kontrol (E.İ.T.Y. 19 madde) başvurusunda bulunulmuş tesisler için işlemler tamamlanarak dağıtım sistemine bağlantı anlaşmaları gerçekleştirilecek ve Görevli Tedarik Şirketine bildirimleri yapılacaktır. Yeni sürece yönelik herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 

c)    01.04.2019 tarihine kadar Bağlantı Görüşü alınmış ve başvuru tarihi itibariyle süre açısından geçerli olan görüşler için tekrar bağlantı görüşü alınmayacaktır. Bu görüşler geçerli olacaktır. 

-    Bağlantı hattı detayının yer aldığı onaylı bir proje var ise bu proje de geçerli olacaktır. Yalnızca bağlantı hattı tanımlarına göre, bağlantı hattının şebeke noktasından itibaren mülkiyet sınırına kadar azami metrajı BSKY kapsamında uygun değilse, fark mesafe; BSKY 21 kapsamında değerlendirilecektir. Bu kapsamda gerekli işlemler Bölge Yapım İşleri Yöneticilikleri tarafından BSKY 21 Tesis Sözleşmesi esnasında gerçekleştirilecektir. 

-    Bağlantı hattı detayı için henüz proje tanzim edilmedi ise üst bölümde belirtilen kapsam dahilinde proje onayı gerçekleştirilecektir. 

-    Onaylı projeler, BSKY 21 var ise BSKY 21 Tesis Sözleşmesi ve diğer bilgi-belgelerle ile birlikte Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması yapılacaktır. Bağlantı Hattı için de bağlantı hattı tesis sözleşmesi imzalanacaktır. Bağlantı Görüşü ekinde Tercih Bildirim Formu yer almayan görüşler için, anlaşma esnasında, tesisler kullanıcı tarafından yapıldığından tercih bildirim formu doldurularak tercih yapılması ve formun imzalatılması sağlanacaktır.  

d)    Yeni süreçle birlikte dağıtım sistemine bağlantı anlaşması öncesinde, kullanıcılar tarafından dağıtım tesisi/tesisleri yapılmayacaktır. Anlaşma sonrasında onaylı dağıtım tesisi projeleri ve tesis sözleşmelerine göre sahada çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

e)    Yalnızca tercih bildirim formuyla birlikte yapılan müracaatlar Şirketimiz tarafından kabul görmeyecektir. İlgili formun üst bölümde aktarılan iş akışına uygun olacak şekilde ibrazı gereklidir. (Kullanıcı tarafından yapılacak dağıtım tesisleri için dağıtım tesisi/tesisleri projesi ibrazı esnasında ve bağlantı anlaşması esnasında, aksi durumunda dağıtım sistemine bağlantı anlaşması esnasında) 

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler