Politikalarımız

geri


AMACIMIZ;

Elektrik enerjisini; güvenli, sürekli, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine uygun olarak dağıtmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sektöründe lider bir kuruluş olarak kalmayı hedefleyen GDZ Elektrik Dağıtım kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımaktadır.

Bu kapsamda Şirket;

 • Tüketici ve tedarikçilerinin memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Etkili bir liderlik ile çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Çalışanlarının ve hizmetin sürekli gelişimini sağlamanın yanı sıra ileriye dönük gelişmeyi destekleyecek yaklaşımları cesaretlendirilmeyi, teknik ve davranışsal yetkinliklere yönelik eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Alt işverenlerimizin gelişimine katkı sağlamayı,
 • Ölçülebilir değerlerle doğru kararlar almayı,
 • Süreçler ile şirket hedeflerini sürekli gözden geçirerek, performansı geliştirmeye yönelik çalışmaları yapmayı,
 • Kalite performansını sürekli iyileştirmeyi, kalite politikası olarak benimsemiştir.

İSG POLİTİKAMIZ

GDZ Elektrik Dağıtım için "Hiçbir iş insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli ve acil değildir ” düşüncesini benimsemiş olan GDZ Elektrik Dağıtım İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili;

 • İş sağlığına ve güvenliğine önem vermeyi,
 • Önceden tedbir alarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirerek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarını bilinçlendirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun,yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
 • İSG risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirecek önlemleri almayı,
 • Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanlarının sağlığını korumayı,
 • Alt işverenler ile birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde verimliliği arttırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak uygulamaktadır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Temeli “İnsana Saygı” olan yönetim anlayışını benimseyen GDZ Elektrik Dağıtım çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma saygının bir göstergesiolarak görev kabul etmektedir.

Bu kapsamda Şirket;

 • Çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almayı,
 • Çevresel etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmelik doğrultusunda sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin gereklerini karşılamayı,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu amaç ve hedeflere uygunluğunu izlemeyi ve yılda en az birdefa mevcut durumu gözden geçirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sisteminin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterlişekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarına duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık olmasını politika olarak kabul etmeyi,çevre politikası olarak kabul etmiştir.

ŞİKAYET YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Her şikayet bir armağandır” fikrini benimseyerek tüketici şikayetlerini ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına uygun olarak ele almaktayız.Hedefimiz tüketici memnuniyetinin %100 olmasını sağlamak ve bu kapsamdamüşteri odaklı bir yaklaşım takip etmektir.

Bu kapsamda;

 • Tüketicilerimizden gelen her şikayeti şeffaf ve objektif bir şekilde değerlendirerek geri dönüş sağlamak,
 • Şikayetli mevzuat şartlarına uygun olarak çözümlemek ve çözümleyemediklerimizin nedenlerini anlamak ve anlatmak,
 • Şikayet analizlerini yaparak tüketici memnuniyetsizliğin bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak adımları atmak,
 • Şikayet yönetimi ilkelerinin tüm personel tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Şikayet yönetimi ve müşteri memnuniyeti sürecinin sürekliliğini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme sağlamak,ana hedeflerimizdir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

GDZ bünyesinde uygulanmakta olan bilgi güvenliği yaklaşımının temel amacı, kurumsal bilişim sistemleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinin herhangi bir aksama olmadan faaliyet göstermesi ve şirket bünyesinde tutulmakta ya da saklanmakta olan tüm bilgilerin ihtiyaçlar doğrultusunda;

 • GDZ bilişim sistemlerinde saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz ifşasını engellemek,
 • Bilginin kazara ya da yetkisiz kişiler tarafından kasıtlı olarak değiştirilmesi veya silinmesine karşı korumak,
 • Bilginin gerek duyulduğunda yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak,

            olarak ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda kurulmuş olan BGYS’nin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Bilgi güvenliğini iş hedefleri ile uyumlu hale getirerek aynı zamanda iş stratejisinin bir parçası olmasını sağlamak,
 • Öncelikle müşteri bilgileri olmak üzere, tüm şirket bilgilerinin ihtiyaçlara uygun ve yönetilebilir bir şekilde korunmasını sağlamak,
 • Tüm şirketi, paydaşları ve iş ortaklarını da içeren bir bilgi güvenliği anlayışını yerleştirmek,
 • Sürekli değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek, TS ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklilikleri ile uyumlu, ölçülebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak,
 • Kritik süreçlerin ve sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirmek ve bu kapsamda bilgi güvenliği unsurlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ihlal ve zafiyetlerini etkin bir şekilde yönetmek, tekrarlamalarını engellemek adına gerekli aksiyonları almak
 •  GDZ’nin tabi olduğu tüm mevzuat ve benzeri düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliğine dair beklentileri karşılamak, bunların düzenli takibi ve iyileştirilmesi için takip mekanizmalarını kurmak,


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası, şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişim ve yeniliğe açık, şirket etik ilkelerine bağlı ve Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda çalışacak insan kaynağını belirlemek, planlamak ve şirket bünyesine kazandırmaktır.

Şirket, sahip olduğu en değerli kaynağın personelleri olduğu bilincindedir. Bu bilinçle;

 • Güven, saygı ve katılımcılık unsurunun ön planda olduğu bir kurum kültürü ve bilinci yaratmayı,
 • Personelin motivasyon ve bağlılığını artırmayı,
 • Sürekli öğrenmenin ve gelişimin teşvik edilerek verimliliği artırmayı,
 • Maddi ve manevi hakların gözetilmesini,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir iş ortamı yaratılmasını,
 • Şeffaf ve açık bir yönetim tarzını,

İnsan Kaynakları politikasında güncelliği ve gelişimi prensip edinir.