Politikalarımız

geri


AMACIMIZ;

Elektrik enerjisini; güvenli, sürekli, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine uygun olarak dağıtmak.

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bütünleşik yönetim sistemiyle mevzuatlar çerçevesinde hareket etmeyi, müşterilerimizin güvenini kazanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda; 

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini tam uygulayarak iş kazalarını önlemek amacına yönelik sistemleri geliştirmek,
 • Çevreyi korumak amacıyla, çevreye verilen zararları minimum seviyeye indirmek ve ortaya çıkan atıkları ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertaraf etmek,
 • Geri dönüşüm oranını artırmak ve doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
 • Acil durumlarda müdahale edilebilecek şekilde yapılanmayı gerçekleştirmek,
 • Altyapımızı geliştirerek kaliteli, kesintisiz ve sürekli elektrik enerjisi sağlamak,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu şirketler, yetkili merciler ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmak,
 • Teknolojik gelişmelerin ışığı altında müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak,

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile bütünleşik yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek temel hedefimizdir. 13.05.2015 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

GDZ bünyesinde uygulanmakta olan bilgi güvenliği yaklaşımının temel amacı, kurumsal bilişim sistemleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinin herhangi bir aksama olmadan faaliyet göstermesi ve şirket bünyesinde tutulmakta ya da saklanmakta olan tüm bilgilerin ihtiyaçlar doğrultusunda;

 • GDZ bilişim sistemlerinde saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz ifşasını engellemek,
 • Bilginin kazara ya da yetkisiz kişiler tarafından kasıtlı olarak değiştirilmesi veya silinmesine karşı korumak,
 • Bilginin gerek duyulduğunda yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak,

            olarak ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda kurulmuş olan BGYS’nin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Bilgi güvenliğini iş hedefleri ile uyumlu hale getirerek aynı zamanda iş stratejisinin bir parçası olmasını sağlamak
 • Öncelikle müşteri bilgileri olmak üzere, tüm şirket bilgilerinin ihtiyaçlara uygun ve yönetilebilir bir şekilde korunmasını sağlamak
 • Tüm şirketi, paydaşları ve iş ortaklarını da içeren bir bilgi güvenliği anlayışını yerleştirmek
 • Sürekli değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek, TS ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklilikleri ile uyumlu, ölçülebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak
 • Kritik süreçlerin ve sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirmek ve bu kapsamda bilgi güvenliği unsurlarının sürekliliğini sağlamak
 • Bilgi güvenliği ihlal ve zafiyetlerini etkin bir şekilde yönetmek, tekrarlamalarını engellemek adına gerekli aksiyonları almak
 •  GDZ’ nin tabi olduğu tüm mevzuat ve benzeri düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliğine dair beklentileri karşılamak, bunların düzenli takibi ve iyileştirilmesi için takip mekanizmalarını kurmak


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası, şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişim ve yeniliğe açık, şirket etik ilkelerine bağlı ve Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda çalışacak insan kaynağını belirlemek, planlamak ve şirket bünyesine kazandırmaktır.

Şirket,  sahip olduğu en değerli kaynağın personelleri olduğu bilincindedir. Bu bilinçle;

 • Güven, saygı ve katılımcılık unsurunun ön planda olduğu bir kurum kültürü ve bilinci yaratmayı,
 • Personelin motivasyon ve bağlılığını artırmayı,
 • Sürekli öğrenmenin ve gelişimin teşvik edilerek verimliliği artırmayı,
 • Maddi ve manevi hakların gözetilmesini,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir iş ortamı yaratılmasını,
 • Şeffaf ve açık bir yönetim tarzını,

İnsan Kaynakları politikasında güncelliği ve gelişimi prensip edinir.